Billedet på sidehoved
image

Referat fra skolebestyrelsesmødet d. 9/6 2015

 
 1. Godkendelse af dagsorden
       Dagsordenen blev godkendt
 
 1. Godkendelse af referat
       Referatet blev godkendt
 
 1. Til og fra elevrådet
Der var tak til elevrådsrepræsentanterne for deltagelsen i skolebestyrelsesarbejdet.
 
 1. Endelig godkendelse af principper for hytteture, lejrskole, udveksling, skolerejse og ekskursioner.
Principperne blev gennemgået, og der foretages nogle forståelsesmæssige ændringer. I forhold til skolerejsen opfordres forældrene til at starte opsparingen så tidligt som muligt. Punktet genoptages på næste møde.
 
 1. Valg af kontaktforældre
      Indskolingen                 Knud Christensen
      2. årgang                       Knud Christensen
      3. årgang                       Jes Henrik Jensen
      4. årgang                       John Mathisen
5. årgang                       Rie Christensen
6. årgang                       Jes Henrik Jensen
7. årgang                       Henrik Ringo
8. årgang                       Ghita Madsen
9. årgang                       Anne Eiberg Hansen
 
 1. Revision af skolebestyrelsens årshjul
I forhold til det nuværende årshjul blev følgende emner nævnt: Fortsat arbejde med principperne, evaluering af praksis i forhold til skole/hjemsamarbejdet, opfølgning på SFO og hvordan arbejder vi videre med begrebet ”Kvalitat i skolen”.
Der laves konkret forslag til nyt årshjul til næste møde.
 
 1. Forslag til mødedatoer i skoleåret 15/16
Ledelsen havde foreslået følgende datoer:
1/9, 6/10, 3/11, 1/12, 5/1, 2/2, 1/3, 5/4, 3/5 og 7/6.
Datoerne blev vedtaget og der var enighed om, ikke at ændre dem.
 
 1. Meddelelser
Der blev informeret om skolens internationale samarbejde, arbejdet med planlægningen af kommende skoleår herunder planen om et læsebånd for alle elever fra 8.00 – 8.30 hver dag.
Der er afholdt skriftlige afgangsprøver og de mundtlige prøver er i gang. Afviklingen af de skriftlige prøver har ikke været uproblematisk, det skyldes først og fremmest betjeningen fra Kvalitets- og tilsynsstyrelsen.  I øvrigt var der ros til afgangseleverne for afholdelsen af ”Sidste skoledag”.
7. årgang skal på lejrskole på Bornholm og der kommer besøg af elever fra Rövershagen.
Elever fra Afdeling 2 deltager i et kunstprojekt under ”Ung kultur i Stubbekøbing”.
Skolen deltager i en projektgruppe under byfornyelsesprojektet.
 
 1. Øvrige meddelelser.
      Der blev informeret om personalesituationen.
 
 1. Eventuelt.
Gymnastikforeningen har henvendt sig vedrørende uorden i redskaberne både på skolen og i hallen.
 

 

Referat fra skolebestyrelsesmøde d. 19/5 2015

 
 1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
 
 1. Godkendelse af referat
Godkendt
 
 1. Til og fra elevrådet
Elevrådet er delt i Afdeling 1 og Afdeling 2, det virker fint. Vi planlægger valg til det nye elevråd lige inden sommerferien, så elevrådet er klart fra skoleårets start.
 
 
 1. Elevtrivsel
Skolen har gennemført ministeriets obligatoriske trivselsundersøgelse med et resultat som generelt ligger på linje med eller over kommunens gennemsnit.
Undersøgelsen blev gennemgået og drøftet.
 
 
 1. Kvalitet i skolen
På baggrund af kvalitetsrapporten, dialogmødet med udvalget, udmelding fra Kvalitets- og tilsynsstyrelsen og skolens trivselsundersøgelse skal ledelsen udarbejde en handleplan for at øge kvaliteten. ”Kvaliteten” bedømmes bl.a. ud fra Nationale Test, karaktergennemsnittet til FP9, uddannelsesparathed og andelen af elever der fastholdes i en ungdomsuddannelse.
Skolebestyrelsen drøftede spørgsmålet, og nogle af de ting der blev peget på var bl.a. at alle elever skal kunne rummes, uden at forringe vilkårene for de dygtigste.
For at øge kvaliteten vil der i næste skoleår være øget fokus på elevfravær, ligesom der arbejdes videre med klasseledelse. Indsatserne laves i et tæt samarbejde med personalet.
Vi skal dyrke det vi er gode til, og ikke lade os slå ud af det, som ikke virker.
 
 
 1. Det fortsatte arbejde med principper for hytteture, lejrskole, skolerejse, udveksling og ekskursioner.
Der kan fortsat afvikles skolerejser, teksten bibeholdes.
SB opfordrer til, at forældrene så tidligt som muligt starter en opsparing.
Det er fortsat holdningen, at ”økonomi” ikke må være en forhindring for at deltage.  Der udarbejdes retningslinjer for at søge økonomisk tilskud.
 
 1. Meddelelser
De skriftlige afgangsprøver er (næsten) afviklet, men der har været mange administrative ”genvordigheder”, prøvemateriale er ikke kommet til tiden, der er sket udskiftning af censorer og den digitale prøve i diktat og læsning skal aflægges endnu engang som en traditionel prøve (på papir).
Kontoret flyttes efter sommerferien til den gamle bygning.
Skolen deltager i det internationale projekt ”Exchanges for all”. Det betyder at en mange af eleverne fra 8. årgang deltager i en international camp enten i Polen eller her. Projektet er finansieret gennem EU-midler.
6. årgang deltager i et naturprojekt omkring Naturpark Maribosøerne. Projektet er bl.a. finansieret af Nordeafonden, og skolen generhverver det grønne flag gennem deltagelsen.
 
 1. Øvrige meddelelser
Intet til dette punkt.
 
 1. Eventuelt
Der er skole/hjem samtaler i Afdeling 2 d. 10/6.

Referat fra skolebestyrelsesmøde d. 21/4 2015

 
 1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt.
 
 1. Godkendelse af referat
Referat godkendt.
 
 1. Til og fra elevrådet
De nye elevskabe tages i brug i uge 17 eller 18.
Eleverne er ikke tilfredse med hygiejnen på toiletterne,  idet ”nogle børn er ikke så renlige”. Det blev besluttet at prøve at indføre ”årgangstoiletter i 12-bygningen.
 
 1. SFO
Som følge af reformen blev åbningstiden i SFO og dermed også medarbejderstaben reduceret.  Det betyder, at der kun er 4 personer i SFO om eftermiddagen, idet den der morgenåbner, ikke kan have delt tjeneste.
Ledelsen har besluttet, at der i det kommende skoleår ansættes en pædagogmedhjælper til at morgenåbne, dermed kan der være 5 medarbejder om eftermiddagen. Muligheden for at ansætte en ungarbejder i nogle timer om ugen overvejes, og skolen søger ligeledes en ”seniorjobber” til at klare ”Caféopgaven”.
Det overvejes ligeledes, om der kan etableres et samarbejde med de større klasser i den understøttende undervisning.
I forhold til aktivitetsniveauet skal det nuværende niveau dokumenteres bedre overfor forældrene, f.eks. med billeder, men samtidig skal skolen blive bedre til at ”reklamere” for alle de ting der foregår. Et problem er kommunikation med forældre over Intra, når der skal tilmeldes til arrangementer, det er ikke alle forældre der får givet de nødvendige beskeder. Skolen vil fremover sender reminder via SMS. Samtidig skal man som forældre være opmærksomme på, at nogle af de aktiviteter der tidligere var i SFO, nu gennemføres i den understøttende undervisning. Der skal være bedre fokus på (fysiske) aktiviteter målrettet mod drengene.
Skolen genovervejer udnyttelsen af de fysiske rammer, måske skal de indskrænkes eller der kan etableres bedre udsyn mellem lokalerne. Haven er måske på lånt tid, idet ejeren overvejer at sælge ejendommen.
Spørgsmålet om en brugerundersøgelse blev ligeledes rejst.
Afledt af diskussionen om SFO blev det besluttet, igen at undersøge om Rosenvængets Allé kan lukkes eller ensrettes?
Samtidig opfordres skolen til at lave en ensartet brugerflade på Forældreintra.
 
 1. Punkter til dialogmødet med udvalget d. 18/5 2015
Bestyrelsen ønsker bl.a. at drøfte ejendomscenteret, karakterer til erhvervsuddannelserne og økonomi specielt i forhold til inklusion.
 
 1. Elevtrivsel
Resultatet fra trivselsundersøgelsen var ikke tilgængeligt påmødetidspunktet, så punktet blev udsat til næste møde.
 
 1. Fortsat arbejde med principper om ”hytteture, lejrskole, skolerejser, udveksling og ekskursioner”
Punktet udsat pga. tidsnød.
 
 1. Endelig godkendelse af principperne for skole/hjemsamarbejde
Principperne blev endeligt godkendt og underskrevet.
 
 1. Meddelelser
Der er med kort varsel udsendt høringsmateriale vedrørende besparelser på daginstitutionsområdet. Det berører skolen på 2 områder; betaling til daginstitution hvis en elev skoleudsættes og sampasning i ydertimer.
Skolen skriver et forslag til høringssvar som sendes til medlemmerne til godkendelse.
Der er gennemført psykisk APV. Alt i alt er den meget positiv bortset fra at medarbejderne oplever et stort arbejdspres.
 
 1. Øvrige meddelelser
Intet til dette punkt
 
 1. Eventuelt
Kan der plantes noget i plantekasserne?
 

 

Referat fra skolebestyrelsesmødet torsdag d. 9/4 2015

 
 1. Godkendelse af dagsorden
Punktet ”SFO” tages op på næste møde.
 
 1. Godkendelse af referat
Referatet blev godkendt
 
 1. Nyt fra elevrådet
Der er elevrådsmøde for Afdeling 2 d. 10/4 2015.
 
 1. Godkendelse af timefordelingsplanen for skoleåret 15/16
Timefordelingsplanen tager udgangspunkt i ministeriets vejledende timeplan.
Skolen ønsker enkelte ændringer bl.a. en time ekstra i dansk på 6. klassetrin.
Timetallet i idræt og design på 4. årgang tilpasses lektionslængden på en time, det tilsvarende gør sig gældende for design og madkundskab på 6. årgang.
På 7. årgang deles eleverne i drenge og piger i idræt, det er den eneste mulighed for rent praktisk at lægge skemaet, når klassen også skal deles i madkundskab.
Det kommunalt bestemte kvalitetsløft i dansk og matematik på 1. årgang indgår i den rullende indskoling.
Der tilbydes 5 valgfag til 4 klasser på 7. – 9. årgang.
Forslaget til timefordelingsplan blev godkendt.
 
 1. Skolebus, der er pt. ikke plads nok i bussen, så eleverne bliver sat af eller må vente til bussen kommer tilbage, derfor kommer de for sent til undervisningen.
Det er et problem der som sådan ikke berører skolen, men vi vil gerne orienteres, når det sker. Skolen opfordrer forældrene til at henvende sig til busselskabet.
Skolebestyrelsen henvender sig til Center for Undervisning vedrørende problemet.
 
 1. Revision af principper, den første drøftelse om principper for skolerejse, lejrskole og hytteture.
De nuværende principper blev gennemgået og diskuteret.
Skolebestyrelsen ønsker fortsat lejrskole på 7. årgang, men det tilføjes, at der opkræves forældrebetaling jf. folkeskoleloven. Lejrskolen afvikles i Danmark.
Hytteturene på 3. årgang med 1 overnatning og på 5. årgang med 2 overnatninger fortsætter. På 5 årgang afholdes turen øst for Storebælt.
Skolebestyrelsen ser gerne, at eleverne ”kommer ud af huset”, og ekskursioner aftales med kontoret.
Der tilføjes et punkt om udvekslinger og internationalt samarbejde. Spørgsmålet om skolerejse diskuteres, når punktet genoptages på næste møde.
 
 1. Meddelelser
Det er besluttet at Center for Undervisning sammenlægges med Center for dagtilbud. Det betyder, at der skal ansættes ny Centerchef. Den nuværende Centerchef for undervisning har meddelt, at han ikke er ansøger til stillingen.
Skolen holder møde med foreninger mm. for at undersøge mulighederne for et øget samarbejdet i forbindelse med skolereformens intentioner om et større samarbejde med det omgivende samfund.
Der arbejdes på at ændre placeringen af skolens kontor og arbejdspladser til det pædagogiske personale.
 
 1. Personalesituationen
I forbindelse med den kommunale planlægning af det kommende skoleår har det desværre (pga. mangel på visse faglærere) været nødvendigt at indgå i en rokade af medarbejdere.
I det kommende skoleår er der både en lærer og en pædagog på barsel.
Viceskolelederen er blevet ansat i en kombinationsstilling med tjeneste på skolen og i Center for Undervisning.
 
 1. Eventuelt
Intet til dette punkt.

 

 

 

SFO blev drøftet.
 
 1. Eventuelt
9. årgang har deltaget i et teaterprojekt på Masken med workshop, overværelse af prøve og forestilling.